ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FBฯพณฯ เอกอัครราชทูตนางสาวสุนันทา กังวาลกุลกิจ
เอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก
และองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก


สาระน่ารู้
การทบทวนนโยบายการค้าของประเทศสมาชิก
กรณีพิพาทใน WTO
WTO กับคณะผู้แทนถาวรไทยฯ
โดย ออท. เกริกไกรฯ
สามปีที่องค์การการค้าโลก
โดย ฯพณฯ ศุภชัยฯ

ลิงค์ที่น่าสนใจ
กระทรวงพาณิชย์
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
WTO
UNCTAD
ITC
ICTSD
ACWL
คณะทูตถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิร์น


คผท. อัพเดทการหารือเรื่องการค้ากับการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับสตรี
ภายใต้องค์การการค้าโลก
ASEAN E-Commerce ผงาดสู่เวทีระดับโลก
ประเทศไทยสุดยอด!!  ฑูต WTO ของไทยผงาดขึ้นนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท WTO

Announcement from the Ministry of Agriculture and Cooperatives of Thailand
Rubber cooperation dialogue between Thailand, Indonesia, Malaysia and Vietnam 2nd March 2018
English

Annonce Ministère de l’Agriculture et des Coopératives de Thaïlande
Dialogue sur la coopération en matière de caoutchouc entre la Thaïlande, l'Indonésie, la Malaisie et le Vietnam
Le 2 mars 2018

Francais

ความตกลง TFA เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
ความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement: TFA) เป็นผลลัพธ์จากการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลก ครั้งที่ 9 ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อปี 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การค้าสินค้าระหว่างประเทศ ณ จุดผ่านแดน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงกฎระเบียบพิธีการศุลกากรให้มีความโปร่งใส เป็นสากล และสอดคล้องกันระหว่างประเทศสมาชิก WTO โดยความตกลง TFA จะมีผลบังคับใช้เมื่อสมาชิก WTO จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 หรือ 110 ประเทศ ยื่นตราสารยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกซจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลง TFA เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงองค์การการค้าโลก โดยประเทศไทยได้ยื่นตราสารยอมรับฯ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558  .... อ่านต่อพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ของ WTO มีผลใช้บังคับ

องค์การการค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ได้ประกาศว่า เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 มีประเทศสมาชิก 3 ประเทศ ได้แก่ ลิกเตนสไตน์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนามยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ (Protocol Amending the TRIPS Agreement) ทำให้มีประเทศสมาชิกยอมรับพิธีสารฯ รวม 112 ประเทศ เกินจำนวนที่กำหนดไว้สองในสามของสมาชิกทั้งหมด (๑10 ประเทศจากจำนวนทั้งสิ้น ๑๖4 ประเทศ) ส่งผลให้พิธีสารดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ณ วันที่ 23 มกราคม 2560  ....อ่านต่อสรุปสาระสาคัญของการจัดโครงการเผยแพร่ความรู้ความตกลงด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ WTO
“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน”

คณะผู้แทนถาวรไทยประจาองค์การการค้าโลก (คผท.) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการเผยแพร่ความรู้ความตกลงด้านการอานวยความสะดวกทางการค้าภายใต้ WTO ในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” (Benefiting from the Trade Facilitation Agreement: Unlocking Trade Opportunities within ASEAN) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ และวันที่ 29-30 กันยายน 2559 .... อ่านต่อ

ไทยพร้อมปรับระบบพิธีการศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกได้ยื่นตราสารยอมรับความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Agreement on Trade Facilitation) ต่อองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา โดยประเทศไทยจัดเป็นประเทศลำดับที่ ๒๐

ความตกลงฯ ดังกล่าวได้เริ่มเจรจาเมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ และใช้เวลาในการเจรจา ๑๐ ปี จึงสามารถสรุปผลได้ในเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ วัตถุประสงค์หลักของความตกลงฯ คือการลดขั้นตอนพิธีการด้านศุลกากรต่างๆ และระยะเวลาที่ใช้ในด้านพิธีการเพื่อให้เกิดความคล่องตัว รวมทั้งสร้างความชัดเจนด้านระเบียบพิธีการให้มีความโปร่งใสและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเพิ่มความสะดวกและลดต้นทุนในการนำเข้า-ส่งออก และผ่านแดนของสินค้า จึงมีส่วนช่วยให้ปริมาณการค้าโลกสูงขึ้น
...... อ่านต่อประเทศไทยเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมสมาชิก WTO อีก 21 ประเทศ ประกาศเปิดเสรีสินค้า IT เพิ่มเติม 201 รายการ มีผลบังคับใช้ปีหน้า
นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าในวันที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ร่วมกับสมาชิก WTO อีกจำนวน 21 ประเทศ (สหรัฐฯ สหภาพยุโรป แคนาดา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ มอนเตเนโกร แอลเบเนีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ คอสตาริกา กัวเตมาลา อิสราเอล จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์) เห็นชอบในหลักการรับรอง Declaration เพื่อเปิดเสรีทยอยลด/เลิกภาษีสินค้า IT จำนวน 201 รายการ โดย ออท. สหภาพยุโรปประจำ WTO ได้รายงานแจ้งต่อที่ประชุมคณะมนตรีใหญ่ของ WTO (General Council) ในวันเดียวกัน


ขอเชิญสมัครขอใช้/ต่ออายุ เครื่องหมาย Thai Select

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายส่งเสริมร้านอาหารไทยในต่างประเทศ โดยการมอบเครื่องหมาย Thai Select ให้แก่ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานร้านอาหารไทย และใช้เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารไทยที่มีคุณภาพให้ผู้บริโภคท้องถิ่นทราบและเกิดความสนใจในการบริโภคและใช้บริการจากร้านอาหารไทย

Summary of the briefing to the Diplomatic Corps on the revocation of Martial Law and the application of Head of NCPO’s Order No. 3/2558
บทความ "ประเทศไทยกับองค์การการค้าโลก" โดย อท. พิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ประเทศไทยควรจะเข้าเป็นภาคีของความตกลงว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง (รวมทั้งกรณีเช่า เช่าซื้อด้วย) ในภาครัฐของ หรือ Government Procurement Agreement (GPA) ของ WTODepartment of Intellectual Property in collaboration with Royal Thai Police, Thai Customs Department, and Department of Special Investigation organized a destruction ceremony of 80 tons counterfeit and pirated goods at Crime Suppression Division (Phaholyothin) Bangkok, worth 2,010 million bahtกรมการค้าต่างประเทศจัดทำระบบร้านค้าผลิตภัณฑ์มันสัมปะหลังออนไลน์ (Tapioca E-Market)
http://tapioca.dft.go.th/
องค์การการค้าโลกได้ดำเนินการทบทวนนโยบายการค้าสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อวันที่ 1 และ 3 กรกฎาคม 2557
อ่านสรุปผลการประชุมโดยคณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก สรุปผลการประชุมโดยสำนักเลขาธิการองค์การการค้าโลก และถ้อยแถลงของหัวหน้าคณะของจีน นาย Wang Shouwen ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (Assistant Minister of Commerce)


National Broadcast by the Head of the National Council for Peace and Order (Unofficial English translation) (Source : Ministry of Foreign Affairs)


Mission Statement and Policies of the Head of the National Council for Peace and Order (Source : Ministry of Foreign Affairs)


Pointers on current political situation in Thailand (Source : Ministry of Foreign Affairs)


Speech of General Prayuth Chan-Ocha, Thailand's coup leader (Source : Ministry of Foreign Affairs)
Thai Coup Leader Prayuth says country needs time before new vote


Thailand's Economic Fact Sheet (Source : Ministry of Foreign Affairs)


Current Politacal Situation in Thailand (Source : Ministry of Foreign Affairs)
Remarks by Mr. Sek Wannamethee, Spokesperson of the Ministry of Foreign Affairs On the Current Situation in Thailand

องค์การการค้าโลกจัดประชุมทบทวนนโยบายการค้าประเทศกานาในวันที่ 26 และ 28 พฤษภาคม 2557 โดยเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยฯ ได้รับเชิญเป็นผู้อภิปรายนำ (discussant) เปิดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการการค้าของกานา อ่านถ้อยแถลงการอภิปรายนำเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2557บทเรียนจากการที่รัฐบาลไทยแพ้คดีนักลงทุนกรณี Walter Bau ถึงเวลาหรือยังที่ส่วนราชการไทยจะมีที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศ

ประเทศไม่ว่าใหญ่หรือเล็กต่างพ่ายเกมส์ในสนธิสัญญาคุ้มครองการลงทุน
การที่ผมมาประจำการอยู่กับคณะผู้แทนไทยประจำองค์การการค้าโลกที่เจนีวา และมีโอกาสคลุกคลีกับการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้กับทนายความระหว่างประเทศจาก Law Firm ต่างๆ ทำให้ผมเห็นว่า ถึงเวลาแล้วที่ส่วนราชการไทยที่กรุงเทพฯ ควรจะจ้างบริษัทที่กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อให้ความเห็นเบื้องต้นแก่ส่วนราชการไทย คือ ถึงแม้ว่าส่วนราชการไทยจะมีนิติกรและที่ปรึกษากฎหมายของตน รวมทั้งอาจขอความเห็นทางกฎหมายจากกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในด้านกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง (Public International Law) ได้ .....
development
ไทยพร้อมที่จะเจรจาความเมือง หรือโกอินเตอร์ เรื่องการค้าและการพัฒนาหรือยัง หรือเราพอใจที่จะเป็นผู้ดู?

เมื่อพูดเรื่องการค้าในระดับภาครัฐ ทุกคนจะนึกถึงการเปิดตลาด (Market Access) เช่น การทาความตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศต่างๆ การลดภาษี การเปิดตลาดภาคการเงินและธนาคาร ฯลฯ เป็นต้น และสาหรับประเทศไทยแล้วเรื่องนี้มิใช่เรื่องใหม่ เพราะเราเป็น “มือเก่า”  …..
bali
การดำเนินการและประเด็นการเจรจาต่อเนื่องที่สาคัญ หลังการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 (MC9) ที่บาหล

ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกขององค์การการค้าโลก (WTO) ยังคงอยู่ระหว่างการเจรจาการค้ารอบโดฮา (DDA) ที่ดาเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนกระทั่งล่าสุดที่สมาชิกเพิ่งประสบความสาเร็จในการสรุปผลการประชุมระดับรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 9 (MC9) ที่บาหลี เมื่อเดือนธ.ค. 2556 (ค.ศ. 2013)  .....

 

herring
เดนมาร์กยื่นฟ้องในนามของหมู่เกาะแฟโร (Faroe Islands) ขอตั้งคณะผู้พิจารณาในกรณีพิพาทมาตรการเกี่ยวกับปลา Atlanto Scandian herring ของสหภาพยุโรป

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2556 เดนมาร์กในนามของหมู่เกาะแฟโรได้ยื่นขอหารือ (consultations) กับสหภาพยุโรปเกี่ยวกับระเบียบกรรมาธิการ Commission Implementing Regulation (EU) No. 793/2013 of 20 August 2013 establishing measures in respect of the Faroe Islands to ensure the conservation of the Atlanto-Scandian herring stock …..

 

AB
A Reflection on the Selection of the Appellate Body Membership

Where does Thailand stand in the WTO Dispute Settlement System?
Thailand is the founding member and strong supporter of the World Trade Organization (WTO). Being one of the top 20 of the global trading nations, Thailand is actively engaged in supporting the WTO Dispute ….

 

bottom banner
The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com