ติดตามข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆ ของ คผท. ได้ทาง Facebook FB

1/2557 15 ธันวาคม 2557
พาณิชย์ดันอุตสาหกรรม IT ของไทยเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอล

2/2557 16 ธันวาคม 2557 ไทยร่วมดันการเจรจาใน WTO ให้เดินหน้าต่อ เพื่อเปิดตลาดสินค้าและบริการไปยัง 161 ประเทศทั่วโลก

3/2557 16 ธันวาคม 2557
WTO พร้อมเดินหน้าเจรจาต่อ สมาชิกย้ำเจรจาด้านเกษตรเป็นเรื่องสำคัญ

4/2557 19 ธันวาคม 2557
ความหวังของการเจรจาการค้าบริการภายใต้ WTO

1/2558 03 มีนาคม 2558 ไทยกับการให้สิทธิพิเศษด้านการค้าบริการแก่ประเทศสมาชิก LDCs

2/2558 29 กรกฎาคม 2558
ประเทศไทยเห็นชอบในหลักการเข้าร่วมสมาชิก WTO อีก 21 ประเทศ ประกาศเปิดเสรีสินค้า IT เพิ่มเติม 201 รายการ มีผลบังคับใช้ปีหน้า

3/2558 22 ตุลาคม 2558 ไทยพร้อมปรับระบบพิธีการศุลกากรตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

1/2560 26 มกราคม 2560
พิธีสารแก้ไขความตกลงทริปส์ของ WTO มีผลใช้บังคับ

2/2560 22 กุมภาพันธ์ 2560 ความตกลง TFA เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ

1/2561
ประเทศไทยสุดยอด!! ทูต WTO ของไทยผงาดขึ้นนั่งประธานองค์กรระงับข้อพิพาท WTO
2/2561
ASEAN E-Commerce ผงาดสู่เวทีระดับโลก
3/2561
การหารือเรื่องการค้ากับการเสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจให้กับสตรีภายใต้องค์การการค้าโลก
4/2561
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 10 (MC10)
5/2561
ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีของ WTO สมัยสามัญ ครั้งที่ 11 (MC11)

The Permanent Mission of Thailand to the World Trade Organization and the World Intellectual Property Organization
Route
de Pre-Bois 20, Case postale 1848, 1215 Geneva 15, Switzerland Tel: +4122 9295200 Fax: +4122 7910166 Email: gsa@thaiwto.com